Tổng hợp danh sách các cơ sở nuôi lồng lưới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Đến ngày 10/5/2015)

Tổng hợp danh sách các cơ sở nuôi lồng lưới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Đến ngày 10/5/2015)

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ (Đến ngày 10/5/2015)

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Số lồng nuôi

Tổng

Đặc sản

Cá khác

 

Tổng cộng

 

 

705

384

321

I

Huyện Tam Nông

 

 

222

163

59

 

Xã Quang Húc

 

 

198

139

59

1

Nguyễn Thế Hiệp

Khu 8 - Quang Húc

978742123

8

8

0

2

Mai Quyết Định

Khu 8 - Quang Húc

979268993

7

7

0

3

Lê Hoàng Thao

Khu 8 - Quang Húc

1643499797

5

3

2

4

Đào Đức Chung

Khu 8 - Quang Húc

943388400

11

8

3

5

Lê Ngọc Diệp

Khu 4 - Quang Húc

987613766

12

8

4

6

Lê Hữu Thành

Khu 6 - Quang Húc

986967001

16

10

6

7

Nguyễn Hữu Quyết

Khu 8 - Quang Húc

164486193

4

3

1

8

Nguyễn Duy Lương

Khu 4 - Quang Húc

984380899

4

3

1

9

Nguyễn Thái Ngọc

Khu 8 - Quang Húc

975112348

10

9

1

10

Lê Văn An

Khu 9 - Quang Húc

984110933

7

7

0

11

Vũ Văn Hợp

Khu 4 - Quang Húc

973381405

30

27

3

12

Nguyễn Ngọc Sơn

Khu 4 - Quang Húc

979868257

5

4

1

13

Nguyễn Minh Đăng

Khu 4 - Quang Húc

985454241

48

25

23

14

Nguyễn Văn Đông

Khu 2 - Quang Húc

983266748

12

6

6

15

Phạm Hồng Thịnh

Khu 4 - Quang Húc

983266748

1

1

0

16

Nguyễn Văn Chính

Khu 4 - Quang Húc

963783988

1

1

0

17

Đoàn Văn Sơn

Khu 4 - Quang Húc

973125153

2

2

0

18

Lê Hữu Tôn

Khu 4 - Quang Húc

 

12

4

8

19

Nguyễn Đăng Khoa

Khu 4 - Quang Húc

978609313

3

3

0

 

Xã Thượng Nông

 

 

3

3

0

20

 Đặng Văn Dũng

 

964331999

3

3

0

 

Xã Hùng Đô

 

 

8

8

0

21

Nguyễn Thị Dương

Khu 1 - Hùng Đô

982596842

2

2

0

22

Hạ Tuyên Định

Khu 1 - Hùng Đô

1667709992

2

2

0

23

Trần Văn Châu

Khu 1 - Hùng Đô

 

2

2

0

24

Trần Hữu Việt

Khu 1 - Hùng Đô

989386003

2

2

0

 

Xã Tề Lễ

 

 

15

13

2

25

Nguyễn Hồng Tư

Khu 1 - Tề Lễ

1632799267

4

3

1

26

Nguyễn Văn Dũng

Khu 6 - Tề Lễ

989155899

11

10

1

II

Huyện Đoan Hùng

 

 

117

68

49

 

Xã Hùng Long

 

 

76

62

14

27

Triệu Quốc Trung

Khu 7 - Hùng Long

977921023

35

24

9

28

Trần Văn Minh

Khu 8 - Hùng Long

985551812

5

4

1

29

Nguyễn Văn Cường

Khu 5 - Hùng Long

1682700458

6

6

0

30

Nguyễn Hữu Nhiên

Khu 8 - Hùng Long

974027421

3

1

2

31

Quyền Hồng Hà

Khu 8 - Hùng Long

1666031196

3

1

2

32

Nguyễn Văn Quân

Khu 7 - Hùng Long

 

4

4

0

33

Nguyễn Văn Chung

Khu 5 - Hùng Long

 

3

3

0

34

Hoàng Văn Thành

 

 

3

8

 

35

Nguyễn Thị Hoa

 

 

3

8

 

36

Phan Văn Ánh

 

973385408

3

3

 

 

Xã Phú Thứ

 

 

34

2

32

37

Nguyễn Văn Huynh

Khu 3 - Phú Thứ

1692127524

1

0

1

38

Hà Thiết Tiến

Khu 3 - Phú Thứ

1696743071

1

1

0

39

Nguyễn Văn Hòa

Khu 3 - Phú Thứ

977928813

1

0

1

40

Nguyễn Văn Hào

Khu 3 - Phú Thứ

1665505470

1

0

1

41

Phan Văn Sơn

Khu 3 - Phú Thứ

1695327114

1

0

1

42

Hoàng Văn Hồng

Khu 3 - Phú Thứ

988401776

2

1

1

43

Hà Văn Dung

Khu 3 - Phú Thứ

1675540067

1

0

1

44

Hà Văn Hưng

Khu 3 - Phú Thứ

1675540067

6

0

6

45

Nguyễn Văn Lan

Khu 3 - Phú Thứ

 

1

 

1

46

Nguyễn Văn Hải

Khu 3 - Phú Thứ

 

5

 

5

47

Phạm Thị Toán

Khu 3 - Phú Thứ

 

2

 

2

48

Hoàng Thị Huê

Khu 3 - Phú Thứ

 

2

 

2

49

Hà Văn Hoan

Khu 3 - Phú Thứ

 

5

 

5

50

Hà Văn Bút

Khu 3 - Phú Thứ

 

5

 

5

 

Xã Vụ Quang

 

 

7

4

3

51

Nguyễn Văn Đăng

Khu 3 - Vụ Quang

977180935

4

3

1

52

Khuất Tuấn Anh

Khu 3 - Vụ Quang

963345163

3

1

2

III

Huyện Phù Ninh

 

 

53

15

38

 

Xã Vĩnh Phú

 

 

8

0

8

53

Đỗ Ngọc Tùng

Khu 4 - Vĩnh Phú

1667774396

5

0

5

54

Đặng Văn Cương

Khu 4 - Vĩnh Phú

1699305092

3

0

3

 

Xã Trị Quận

 

 

15

0

15

55

Nguyễn Văn Bình

Khu 7 - Trị Quận

973520762

1

0

1

56

Nguyễn Kiên Quyết

Khu 7 - Trị Quận

978531622

3

0

3

57

Nguyễn Thành Trung

Khu 8 -Trị Quận

1675868255

3

0

3

58

Nguyễn Văn Chắc

Khu 7 - Trị Quận

1689764148

8

0

8

 

Xã Bình Bộ

 

 

30

15

15

59

Hoàng Đình  Luyến

Xã Bình Bộ

913282333

30

15

15

IV

 

 

 

54

24

30

 

Xã Phượng Lâu

 

 

15

11

4

60

Trần Văn Kỳ

Khu 1 - Phượng Lâu

1653579648

5

2

3

61

Trần Huy Thức

Khu 1 - Phượng Lâu

974123962

6

5

1

62

Nguyễn Mạnh Cường

Khu 1 - Phượng Lâu

912043362

4

4

0

 

Xã Hùng Lô

 

 

13

9

4

63

Lã Văn Bình

Khu 6 -Hùng Lô

963405797

6

6

0

64

Nguyễn Văn Hoan

Khu 9 - Hùng Lô

962242669

7

3

4

 

Xã Sông Lô

 

 

26

4

22

65

Trần Hồng Ngọc

 

0983512386

26

4

22

V

Huyện Thanh Thủy

 

 

194

84

110

 

Xã Xuân Lộc

 

 

141

46

95

66

Nguyễn Văn Quang

Khu 5 - Xuân Lộc

1669916908

4

0

4

67

Dương Tiến Dũng

Khu 5 - Xuân Lộc

976154907

5

3

2

68

Trần Văn Hướng

Khu 5 - Xuân Lộc

978669760

5

2

3

69

Lê Văn Hoạch

Khu 1 - Xuân Lộc

979014911

6

2

4

70

Nguyễn Xuân Sinh

Khu 2 - Xuân Lộc

963142538

3

3

0

71

Trần Văn Thêm

Khu 5 - Xuân Lộc

1663951009

4

2

2

72

Thiều Minh Thế

Khu 4 - Xuân Lộc

977682025

32

8

24

73

Bùi Ngọc Thanh

Khu 5 - Xuân Lộc

972050669

5

2

3

74

Đặng Văn Luyện

Khu 5 - Xuân Lộc

962400618

20

8

12

75

Nguyễn Văn Mùi

Khu 5 - Xuân Lộc

1668341183

1

1

0

76

Trần Văn Toản

Khu 5 - Xuân Lộc

983635348

4

4

0

77

Nguyễn Văn Lập

Khu 2 - Xuân Lộc

973529027

1

1

0

78

Ngô Huy Yên

Khu 1 - Xuân Lộc

983696084

28

2

26

79

Dương Văn Hùng

Khu 4 - Xuân Lộc

985810141

6

3

3

80

DN Hợp Thành

Khu 1 - Xuân Lộc

915167222

17

5

12

 

Xã Đoan Hạ

 

 

23

16

7

81

Nguyễn Đức Thụ

Khu 8 - Đoan Hạ

982130020

8

6

2

82

Hoàng Văn Cường

Khu 3 - Đoan Hạ

982878486

15

10

5

 

Xã Bảo Yên

 

 

24

19

5

83

Nguyễn Xuân Thắng

Khu 4 - Bảo Yên

988086746

2

2

0

84

Trần Quang Tiền

Khu 2 - Bảo Yên

1697900550

4

2

2

85

Lương Khắc Quyền

Khu 2 - Bảo Yên

1664080915

4

4

0

86

Nguyễn Kim Trang

Khu 4 - Bảo Yên

973765352

2

2

0

87

Nguyễn Đạo Luật Chí

Khu 4 - Bảo Yên

912105074

5

2

3

88

Nguyễn Cao Điểm

Khu 4 - Bảo Yên

1672634159

5

5

0

89

Nguyễn Hữu Vinh

Khu 2 - Bảo Yên

915435140

2

2

0

 

Xã Yến Mao

 

 

6

3

3

90

Nguyễn Việt Hà

Khu 8 - Yến Mao

1678815075

6

3

3

VI

Huyện Hạ Hòa

 

 

55

25

30

91

Lưu Huy Kiên

Khu 2 - Hiền Lương

986725860

21

8

13

92

Nguyễn Ngọc Minh

Khu 7 - Hiền Lương

989920523

34

17

17

 

Huyện Tân Sơn

 

 

10

5

5

93

Hà Văn Điệp

Xã Xuân Sơn

 

5

5

0

94

Hà Thanh Lích

Xã Tân Sơn

 

5

0

5

 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ (Đến ngày 10/5/2015)

<td valig

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Số lồng nuôi

Tổng

Đặc sản

Cá khác

 

Tổng cộng

 

 

705

384

321

I

Huyện Tam Nông

 

 

222

163

59

 

Xã Quang Húc

 

 

198

139

59

1

Nguyễn Thế Hiệp

Khu 8 - Quang Húc

978742123

8

8

0

2

Mai Quyết Định

Khu 8 - Quang Húc

979268993

7

7

0

3

Lê Hoàng Thao

Khu 8 - Quang Húc

1643499797

5

3

2

4

Đào Đức Chung

Khu 8 - Quang Húc

943388400

11

8

3

5

Lê Ngọc Diệp

Khu 4 - Quang Húc

987613766

12

8

4

6

Lê Hữu Thành

Khu 6 - Quang Húc

986967001

16

10

6

7

Nguyễn Hữu Quyết

Khu 8 - Quang Húc

164486193

4

3

1

8

Nguyễn Duy Lương

Khu 4 - Quang Húc

984380899

4

3

1

9

Nguyễn Thái Ngọc

Khu 8 - Quang Húc

975112348

10

9

1

10

Lê Văn An

Khu 9 - Quang Húc

984110933

7

7

0

11

Vũ Văn Hợp

Khu 4 - Quang Húc

973381405

30

27

3

12

Nguyễn Ngọc Sơn

Khu 4 - Quang Húc

979868257

5

4

1

13

Nguyễn Minh Đăng

Khu 4 - Quang Húc

985454241

48

25

23

14

Nguyễn Văn Đông

Khu 2 - Quang Húc

983266748

12

6

6

15

Phạm Hồng Thịnh

Khu 4 - Quang Húc

983266748

1

1

0

16

Nguyễn Văn Chính

Khu 4 - Quang Húc

963783988

1

1

0

17

Đoàn Văn Sơn

Khu 4 - Quang Húc

973125153

2

2

0

18

Lê Hữu Tôn

Khu 4 - Quang Húc

 

12

4

8

19

Nguyễn Đăng Khoa

Khu 4 - Quang Húc

978609313

3

3

0

 

Xã Thượng Nông

 

 

3

3

0

20

 Đặng Văn Dũng

 

964331999

3

3

0

 

Xã Hùng Đô

 

 

8

8

0

21

Nguyễn Thị Dương

Khu 1 - Hùng Đô

982596842

2

2

0

22

Hạ Tuyên Định

Khu 1 - Hùng Đô

1667709992

2

2

0

23

Trần Văn Châu

Khu 1 - Hùng Đô

 

2

2

0

24

Trần Hữu Việt

Khu 1 - Hùng Đô

989386003

2

2

0

 

Xã Tề Lễ

 

 

15

13

2

25

Nguyễn Hồng Tư

Khu 1 - Tề Lễ

1632799267

4

3

1

26

Nguyễn Văn Dũng

Khu 6 - Tề Lễ

989155899

11

10

1

II

Huyện Đoan Hùng

 

 

117

68

49

 

Xã Hùng Long

 

 

76

62

14

27

Triệu Quốc Trung

Khu 7 - Hùng Long

977921023

35

24

9

28

Trần Văn Minh

Khu 8 - Hùng Long

985551812

5

4

1

29

Nguyễn Văn Cường

Khu 5 - Hùng Long

1682700458

6

6

0

30

Nguyễn Hữu Nhiên

Khu 8 - Hùng Long

974027421

3

1

2

31

Quyền Hồng Hà

Khu 8 - Hùng Long

1666031196

3

1

2

32

Nguyễn Văn Quân

Khu 7 - Hùng Long

 

4

4

0

33

Nguyễn Văn Chung

Khu 5 - Hùng Long

 

3

3

0

34

Hoàng Văn Thành

 

 

3

8

 

35

Nguyễn Thị Hoa

 

 

3

8

 

36

Phan Văn Ánh

 

973385408

3

3

 

 

Xã Phú Thứ

 

 

34

2

32

37THỐNG KÊ CÁ LỒNG

Đơn vị Số Lồng SL dự kiến (kg) SL thực tế (kg)
Toàn tỉnh 747 4.115.975 3.149.530
Việt Trì 63 239.275 293.830
Thanh Thủy 206 1.119.250 848.000
Tam Nông 116 752.150 0
Phù Ninh 116 762.500 838.800
Đoan Hùng 246 1.242.800 1.168.900

VĂN BẢN - TÀI LIỆU