Chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương II của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương II của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tải Thông tư tại đâyTHỐNG KÊ CÁ LỒNG

Đơn vị Số Lồng SL dự kiến (kg) SL thực tế (kg)
Toàn tỉnh 747 4.115.975 3.149.530
Việt Trì 63 239.275 293.830
Thanh Thủy 206 1.119.250 848.000
Tam Nông 116 752.150 0
Phù Ninh 116 762.500 838.800
Đoan Hùng 246 1.242.800 1.168.900

VĂN BẢN - TÀI LIỆU