Tổ chức bộ máy

I. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục Trưởng và các Phó Chi cục Trưởng

1. Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Chi cục Trưởng

            - Điện thoại:    Cơ quan:  02103.782.968

                                   Di động:  0915.171.141

           - Email:           Tungntpth@gmail.com

2. Ông  NGUYỄN VĂN TIẾN - Phó Chi cục Trưởng

            - Điện thoại:    Cơ quan:

                                   Di động:   0914.873.524

            - Email: 

3. Ông NGUYỄN MẠNH PHÚC - Phó Chi cục Trưởng

             - Điện thoại:    Cơ quan:   02103.782.969

                                    Di động:    0904.688.389

            - Email:           Phucctspt@gmail.com

 

II. Các phòng chuyên môn, Trại sản xuất thuộc Chi cục

 1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

 Bà NGUYỄN THỊ YẾN - Trưởng phòng

             - Điện thoại:    Cơ quan:  02103.825.700

                                     Di động:   0977.052.117

             - Email:           Yenthuysan@gmail.com

 2. Phòng Thanh tra và Bảo vệ nguồn lợi

  Ông  NGUYỄN VĂN HIỆP - Trưởng phòng

              - Điện thoại:    Cơ quan:  02103.781.188

                                     Di động:   0942.275.586

             - Email:           Hiepnguyencctspt@gmail.com

3. Phòng kỹ thuật

 Ông NGUYỄN NGỌC SƠN -Trưởng phòng

             - Điện thoại:    Cơ quan:  02103.782.434

                                    Di động:  0902.257.618

              - Email:           Soncctsphutho@gmail.com

                   hoặc:          Kythuatthuysan2013@gmail.com          

 4. Trại sản xuất giống thủy sản cấp I

 Ông LƯU VĂN BIÊN -Trưởng Trại 

               - Điện thoại:    Cơ quan:  

                                      Di động:   0986.048.504

               - Email:           Vanbientspt@gmail.com

Các tin liên quanTHỐNG KÊ CÁ LỒNG

Đơn vị Số Lồng SL dự kiến (kg) SL thực tế (kg)
Toàn tỉnh 747 4.115.975 3.149.530
Việt Trì 63 239.275 293.830
Thanh Thủy 206 1.119.250 848.000
Tam Nông 116 752.150 0
Phù Ninh 116 762.500 838.800
Đoan Hùng 246 1.242.800 1.168.900

VĂN BẢN - TÀI LIỆU