Chức năng nhiệm vụ Chi cục Thủy sản Phú Thọ

I. Chức năng

           Chi cục Thuỷ sản là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Chi cục chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PNTN.

            Chi cục Thuỷ sản có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

          Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch, Kế hoạch phát triển dài hạn 5 năm; các chương trình; dự án; đề án về thuỷ sản phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi quản lý.

           Chủ trì xây dựng Dự thảo các Quyết định; Chỉ thị; Quy chế về thực hiện vùng khai thác thuỷ sản ở sông, hồ, đầm và các vùng nước tự nhiên khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, báo cáo Giám đốc sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quyết định của UBND tỉnh khi được phê duyệt.

         Tổ chức đánh giá tham mưu, đề xuất về các biện pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

           Hướng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch chi tiết các vùng nuôi trồng thuỷ sản. Chịu trách nhiệm thẩm định quy hoạch, kế hoạch nuôi trồng thuỷ sản của cấp huyện và tổ chức thực hiện quản lý vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung.

           Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thực hiện thanh tra bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ sản.

            Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định hành lang cho các loài thuỷ sản di chuyển khi áp dụng các hình thức khai thác thuỷ sản; công bố bổ sung những nội dung quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng, chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loài thuỷ sản được phép khai thác; mùa vụ khai thác cho phù hợp với hoạt động khai thác nguồn lợi thuỷ sản của tỉnh.

            Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về thuỷ sản theo quy định; Thực hiện thống kê diễn biến sản lượng, diện tích nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

             Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình dự án, đề tài, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về nuôi trồng thuỷ sản; thức ăn, chế phẩm thức ăn, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi thuỷ sản đã được phê duyệt.

            Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các dự án và xây dựng mô hình phát triển thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm các chương trình, dự án được giao; tham gia quản lý nhà nước về công tác khuyến ngư.

              Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng giống ở các cơ sở sản xuất giống thuỷ sản, công bố chất lượng hàng hoá các mặt hàng thuỷ sản theo phân cấp.

             Phối hợp nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn được giao; tham gia hội đồng thẩm định, đánh giá các đề tài, dự án khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

            Quản lý cán bộ, công chức viên chức, tài hcính, tài sản và các nguồn lực khác, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức của Chi cục theo quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và quy định của pháp luật.THỐNG KÊ CÁ LỒNG

Đơn vị Số Lồng SL dự kiến (kg) SL thực tế (kg)
Toàn tỉnh 747 4.115.975 3.149.530
Việt Trì 63 239.275 293.830
Thanh Thủy 206 1.119.250 848.000
Tam Nông 116 752.150 0
Phù Ninh 116 762.500 838.800
Đoan Hùng 246 1.242.800 1.168.900

VĂN BẢN - TÀI LIỆU