Giới thiệu

            Chi cục Thủy sản Phú Thọ là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; hoạt động theo Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ. Chi cục Thủy sản có chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở NN và PTNT thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

           Chi cục Thủy sản Phú Thọ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

          Địa chỉ: Khu Đầm Dài – xã Sơn Vi – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ.

          Số điện thoại: 02103.825.700                                             Fax: 02103.825.700.

          Email: chicucthuysanphutho@gmail.com      THỐNG KÊ CÁ LỒNG

Đơn vị Số Lồng SL dự kiến (kg) SL thực tế (kg)
Toàn tỉnh 747 4.115.975 3.149.530
Việt Trì 63 239.275 293.830
Thanh Thủy 206 1.119.250 848.000
Tam Nông 116 752.150 0
Phù Ninh 116 762.500 838.800
Đoan Hùng 246 1.242.800 1.168.900

VĂN BẢN - TÀI LIỆU